شرکت در تاریخ ......................................................................................................